Doelstelling

Memorandum Dorpsraad “ SPALBEEK 2.0 “ : 2018-2024

De doelstellingen van de dorpsraad zijn weergegeven in het document Visietekst-“Officiële opstart dorpsraad op 8 sept 2018 “ en kunnen kort samengevat worden als:

* Het versterken van het maatschappelijk weefsel in het dorp door het verzorgen van een goede communicatie en door het opzetten van evenementen of ondersteunen van evenementen van lokale belangengroepen als bewoners, verenigingen en handelaars.

* Het bijdragen tot het realiseren van een kwalitatieve en aangename woon- en leefomgeving door het organiseren van ontmoetingsmomenten voor alle leeftijdsgroepen .

* Waken over het behoud van het kleinschalige, milieuvriendelijke en landelijke facet van ons dorp en ijveren voor het in stand houden van het lokaal erfgoed .

* Het actief betrekken van alle belangengroepen -dorpsbewoners – verenigingen en handelaars bij de lokale werking en zorgen voor een groot draagvlak voor alle lokale aangelegenheden !

* Zorgen voor een open communicatie naar en van alle belangengroepen.

* Het uitbouwen van een structurele samenwerking met de Stad Hasselt om aandacht te krijgen voor de lokale wensen en noden en alle bewoners te betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen.

 

Inclusie :

a. Ouderen de ouderenzorg en strijd tegen vereenzaming. We moeten voorkomen dat ze zich meer en meer isoleren binnen onze maatschappij. De thuiszorg wordt meer en meer een belangrijke schakel!b.

b. Personen met een beperking : betrokkenheid bij het dorpsleven en toegankelijkheid van gebouwen en parkings.

c. Nieuwkomers zoals hun integratie in onze gemeenschap en leren (spreken en schrijven) van onze taal wat de integratie gemakkelijker maakt. We zijn nu reeds een multiculturele maatschappij en de zorg voor een gedegen integratieprogramma maakt de maatschappij open en menselijk.

* cultuur want het verrijkt de samenleving en versterkt de sociale cohesie. Cultuur verbindt en heeft een socialiserende functie. Door cultuur samen te beleven en te beoefenen, deel je ervaringen, leer je elkaar kennen en ontwikkel je een gemeenschappelijk referentiekader. Om inhoud te geven aan de socialiserende functie van cultuur is het van belang dat kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, zelf leren bepalen wat mooi of lelijk is en de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Belangrijke aspekten van het cultuurbeleid zijn: de ontplooiing van het individu, ontwikkeling van creativiteit en verbinding in de samenleving.

* identiteit van het dorp, het moet landelijk blijven met een groen karakter! De nieuwe bosaanplantingen aan de Keizerlindestraat is hiervoor een goed initiatief! We hebben momenteel geen dorpskern, het pleintje voor Eneide zou hiertoe kunnen dienen en verfraaid worden met vlaggen ….

* verkeersveiligheid en mobiliteit : de Diestersteenweg splitst Spalbeek doormidden en ook de spoorlijn Hasselt-Diest-Brussel doorkruist Spalbeek. Beide posten zorgen voor een doorvoer van zwaar transport gedurende de ganse dag. Daarom moeten we de snelheid op de lokale wegen zowel gewest als gemeentewegen duidelijk aanduiden , controleren en beboeten indien nodig. Op de gemeentewegen zou de max snelheid best op 50km/hr gebracht om de veiligheid voor spelende kinderen, fietsers en voetgangers te verhogen. Meestal is er geen voetpad en fietspad of is het fietspad op de weg gemarkeerd!

* jeugd , onderwijs en sport: de eenzaamhied en de verveling bij jongeren is een probleem en dat neemt nog steeds toe! De jeugd moet zich kunnen uiten ipv zich in hun cocoon terug te trekken, ze hebben nood aan leeftijdgenoten . Het verenigingsleven moeten we terug kansen geven en een jeugdhuis is er hiervoor nodig. Ook moeten ze aan sport kunnen doen zowel binnen als buiten , een sporthal is er maar een sportveld waar allerlei sporten kunnen beoefend is hiertoe aangewezen. We moeten er blijven op toezien dat de sporthal niet enkel gebruikt wordt voor competitie sporten maar dat de eigen jeugd en de verenigingen ook de kans krijgen om ervan gebruik te kunnen maken!

De SBS de Spr@nkel is een goede onderwijsinstelling met goed beheer dat samen met het oudercomité goed werk levert en met hen willen we ervoor ijveren dat onze jeugd ook alle kansen krijgt die het nodig heeft !

* het verenigingsleven : de verenigingen vergrijzen, ze hebben het moeilijk om jongeren gemotiveerd te krijgen om zich aan te sluiten. Hieraan willen we gezamenlijk werken en initiatieven nemen voor verbetering. Ook voor de jeugd zelf moeten we kansen creëren en interessante mogelijkheden aanbieden.

* een goede communicatie van en naar de bevolking toe.

Er is een maandblad “ den Kermteneer “ dat we zullen gebruiken om maandelijks de werking van de dorpsraad toe te lichten. Ook de verenigingen en de handelaars en zelfstandigen kunnen dit gebruiken om evenementen bekend te maken.


Daarenboven willen we een nieuwskiosk voorzien in het centrum van het dorp. Ook gebruik van de FP en een eigen website beheren.

- afvalbeheer en sluikstorten :

a. Lespakket voorzien voor lagere school - jong geleerd is misschien oud-gedaan en kan eventueel voorzien worden als een opleiding in kader van cultuurmoment samen met andere SBS van Kermt en Tuilt. De Spr@nkel heeft al een lessenpakket rond sorteren van afval!

b. afgemeten plaats voor glascontainers met vuilbak voor deksels, een plaats die proper te houden is.

c. Kledingcontainers

d. Afvalcontainers op welbepaalde plaatsen waar geregeld mensen/kinderen komen zoals bushaltes …..

e. voldoende bladkorven voorzien zodat de straten veilig en bladvrij kunnen gehouden worden!